Online obchod: 4SuperSport.sk

Náhradné diely a prípravky pre údržbu športových motocyklov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Meno a adresa zodpovedajúceho subjektu

Zodpovedajúcim subjektom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov a iných národných zákonov členských štátov, ako aj ostatných súvisiacich predpisov, je spoločnosť:

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.volvozone.eu

MV Trade Slovakia s.r.o.
Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo: 29441/N

Miesto podnikania: Misionárska 6, 949 01 Nitra, Slovensko
IČO: 46256245
DIČ: 2023306296
IČ DPH: SK2023306296 (§4) - predávajúci je platiteľom DPH

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Rozsah spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďuje a spracúva osobné údaje používateľov našich služieb zásadne výlučne iba v rozsahu, nevyhnutnom na zabezpečenie funkčnej prevádzky webovej stránky, ako i našich obsahov a služieb. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov našich používateľov prebieha pravidelne iba so súhlasom používateľa. Výnimkou sú prípady, keď získanie predbežného výslovného súhlasu z faktických dôvodov nie je možné a zákonodarca spracúvanie osobných údajov povoľuje.

Osobné údaje sa zhromažďujú výlučne priamym a dobrovoľným poskytnutím samotného používateľa v rámci objednávkového procesu. Údaje, ktoré poskytne samotný používateľ, sa bez jeho výslovného súhlasu ďalej spracúvajú výlučne iba v rámci spracovania a vybavenia príslušnej objednávky. Po kompletnom vybavení objednávky a uhradení celkovej kúpnej ceny sa poskytnuté osobné údaje na ďalšie spracovanie zablokujú a ak používateľ nevyjadril výslovný súhlas s ďalším využitím a spracúvaním jeho osobných údajov, budú po uplynutí zákonom predpísanej lehoty ich uchovávania vymazané.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje používateľa sa v prípade potreby poskytujú tretím stranám, ktoré boli poverené dopravou objednaného tovaru. Platobné údaje používateľa poskytujeme kreditnému inštitútu, ktorý bol nami poverený realizáciou platobnej transakcie, prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktoré si používateľ vybral ako spôsob platby v priebehu objednávkového procesu.

Realizácia platby prostredníctvom služby PayPal

V prípade spôsobu platby prostredníctvom služby PayPal, inkasného príkazu prostredníctvom služby PayPal alebo - ak je tento spôsob taktiež k dispozícii - „nákup na faktúru“ prostredníctvom služby PayPal, poskytne naša spoločnosť platobné údaje zákazníka/kupujúceho v rámci realizácie platby spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej označovanej len ako „PayPal“). Spoločnosť PayPal si v prípade platby kreditnou kartou prostredníctvom služby PayPal, inkasného príkazu prostredníctvom služby PayPal alebo - ak je tento spôsob taktiež k dispozícii - „nákupu na faktúru“ prostredníctvom služby PayPal vyhradzuje právo na zaobstaranie informácií o platobnej morálke príslušného zákazníka. Spoločnosť PayPal využíva pri rozhodovaní o poskytnutí konkrétneho spôsobu platby výsledok previerky platobnej morálky v súvislosti so štatistickou pravdepodobnosťou platobnej neschopnosti. Súčasťou informácií o platobnej schopnosti môžu byť aj informácie o miere pravdepodobnosti (takzvané skórové hodnoty). Ak sú skórové hodnoty súčasťou informácií o bonite, zakladajú sa na vedecky uznávanej matematicko-štatistickej metodike. Súčasťou skórových hodnôt, potrebných pri ich výpočte, sú okrem iného aj údaje o adrese subjektu. Ďalšie informácie, týkajúce sa osobných údajov, v súvislosti s vyššie uvedenými dodávateľmi hospodárskych informácií nájdete priamo na webovej stránke Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti PayPal.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Ak si za účelom spracúvania osobných údajov zákazníka vyžiadame jeho výslovný súhlas, je právnym základom tohto i ďalšieho postupu článok 6 odsek 1, písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov (GDPR).
V prípade spracúvania osobných údajov, nevyhnutných na uzavretie a plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, je právnym základom článok 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR. To sa vzťahuje aj na postupy pri spracúvaní údajov, nevyhnutných na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na naplnenie určitého právneho záväzku, zahŕňajúceho aj podnikanie našej spoločnosti, je právnym základom článok 6, odsek 1, písmeno c) nariadenia GDPR.
Pre prípad, že spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby alebo tretej fyzickej osoby je nevyhnutné z určitého životne dôležitého dôvodu, je právnym základom článok 6, odsek 1, písmeno d) nariadenia GDPR.
Ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nevyhnutné na zachovanie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej osoby a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevýšia vyššie uvedené záujmy našej spoločnosti, je právnym základom spracúvania osobných údajov článok 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.

Vymazanie údajov a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, akonáhle zanikne dôvod a účel ich uloženia. Uloženie osobných údajov aj po uplynutí a zániku dôvodu a účelu ich uloženia je možné, ak to predpisujú európske alebo národné právne predpisy vo forme európskych právnych nariadení, zákonov alebo iných predpisov, vzťahujúcich sa na osobu, zodpovednú za ochranu osobných údajov. Zablokovanie alebo vymazanie osobných údajov sa uskutoční aj po uplynutí lehoty, ktorú predpisujú vyššie uvedené právne predpisy. Výnimkou sú prípady, keď naďalej trvá nevyhnutnosť uloženia osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy alebo naplnenia zmluvného vzťahu.

Prevádzka webovej stránky a vytváranie logovacích súborov

Opis a rozsah spracovania osobných údajov

Náš systém pri každom vstupe na našu internetovú stránku automaticky zhromažďuje osobné údaje a informácie zo systému počítača, prostredníctvom ktorého bola naša webová stránka otvorená.

V rámci toho sa zhromažďujú nasledovné osobné údaje:

1. Informácie o type prehliadača a použitej verzii
2. Operačný systém používateľa
3. Poskytovateľ internetových služieb používateľa
4. IP adresa
5. Dátum a čas prihlásenia
6. Webové stránky, prostredníctvom ktorých systém používateľa vstupuje na naše webové stránky
7. Webové stránky, ktoré systém používateľa prostredníctvom našej webovej stránky otvorí

Logovacie súbory obsahujú IP adresy alebo iné osobné údaje, pomocou ktorých je možná identifikácia používateľa. Môže to byť nutné napríklad vtedy, keď niektorý odkaz webovej stránky, prostredníctvom ktorej sa používateľ dostal na našu webovú stránku alebo odkaz na webovú stránku, na ktorú používateľ prejde ďalej, obsahuje osobné údaje.

Tieto údaje sa súčasne ukladajú vo forme logovacích súborov v rámci nášho systému. Toto pravidlo sa nevzťahuje na IP adresy používateľa alebo iné osobné údaje, prostredníctvom ktorých by bola možná jeho identifikácia. Tieto osobné údaje, a to ani samostatne, ani spoločne s inými osobnými údajmi používateľa sa neukladajú.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom prechodného ukladania osobných údajov a súborov log je článok 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.

Účel spracúvania osobných údajov

Dočasné uloženie IP adresy do nášho systému je nevyhnutné, v opačnom prípade by počítač používateľa nebol schopný zobraziť našu webovú stránku. IP adresa používateľa musí byť preto po celý čas jeho pohybu na našich webových stránkach uložená do nášho systému.

Ukladanie logovacích súborov je potrebné pre zaručenie funkčnosti webovej stránky. Tieto údaje nám okrem toho slúžia na optimalizáciu webovej stránky a zaručenie bezpečnosti našich informačno-komunikačných systémov. Tieto osobné údaje však neslúžia na ich marketingové vyhodnocovanie.

Marketingové vyhodnocovanie je súčasťou nášho oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov v zmysle článku 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú vymazané, akonáhle zanikne príčina a účel ich získavania. V prípade získavania osobných údajov za účelom aktivácie webovej stránky je týmto momentom ukončenie príslušnej návštevy webovej stránky.

V prípade ukladania osobných údajov prostredníctvom logovacích súborov budú tieto vymazané najneskôr po uplynutí lehoty siedmich dní. V určitých prípadoch existuje možnosť uloženia a uchovávania osobných údajov aj po prekročení tejto časovej hranice. V takýchto prípadoch sa IP adresy používateľov vymažú alebo anonymizujú do tej miery, že akákoľvek identifikácia konkrétneho používateľa nie je možná.

Možnosti podávania námietok a likvidácie

Bezpodmienečným predpokladom riadneho fungovania webovej stránky je získavanie osobných údajov za účelom aktivácie webovej stránky a ich ukladanie v logovacích súboroch. Používateľ preto nemá k dispozícii možnosť proti tomuto postupu podávať akékoľvek námietky.

Využívanie súborov cookie

Opis a rozsah spracúvania osobných údajov (analýza informačného správania)

Na našej webovej stránke využívame súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu informačného správania používateľa. Týmto spôsobom môžu byť komunikované nasledovné údaje:

1. Pojmy, zadané do prehliadača
2. Počet vyvolaní konkrétnych webových stránok
3. Využívanie jednotlivých funkcií webovej stránky

Takto získané údaje o používateľoch sa pomocou technických prostriedkov a opatrení pseudonymizujú. Priradenie osobných údajov k príslušnému používateľovi webovej stránky preto potom nie je možné. Tieto údaje sa neukladajú spoločne s ostatnými osobnými údajmi príslušného používateľa.

Opis a rozsah spracúvania osobných údajov (funkcia nákupného košíka)

Niektoré súbory cookie zostávajú trvalo na počítači používateľa a prevádzkovateľovi webovej stránky tak umožňujú, pri ďalšej návšteve používateľa identifikáciu jeho počítača (trvalé súbory cookie). Naši partneri nie sú oprávnení zhromažďovať, spracúvať alebo používať osobné údaje, získané cez našu webovú stránku prostredníctvom súborov cookie. Väčšina prehliadačov súbory cookie štandardne akceptuje. Používateľ má možnosť v rámci bezpečnostných nastavení dočasné a uložené súbory cookie, nezávisle na sebe, povoliť alebo zablokovať. Ak používateľ dezaktivuje funkciu súborov cookie, môže sa stať, že za určitých okolností nebude mať k dispozícii niektoré funkcie našej webovej stránky, niektoré webové stránky dokonca nebude možné riadne zobraziť. Na používanie funkcie nákupného košíka musí používateľ povoliť využívanie súborov cookie! Osobné údaje, uložené v súboroch cookie nebudú zlučované s osobnými údajmi používateľov (meno, adresa atď.). Prevádzkovateľ webovej stránky nebude bez výslovného súhlasu používateľa zlučovať osobné údaje, získané prostredníctvom súborov cookie, s osobnými údajmi používateľa (meno, adresa atď.).

Zhromažďovanie osobných údajov používaním systému Google-Analytics

Naša webová stránka používa Google-Analytics, softvérový nástroj spoločnosti Google inc. Služba Google-Analytics funguje pomocou súborov cookie. Ide pritom o textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. V tejto súvislosti sa zhromažďujú napríklad informácie o operačnom systéme, prehliadači, IP adrese používateľa, webovej stránke, ktorú používateľ navštívil bezprostredne pred súčasnou webovou stránkou (referenčný URL) a dátum a čas návštevy našej webovej stránky. Informácie, obsiahnuté v tomto textovom súbore o používaní našej webovej stránky, sa prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa zároveň i ukladajú. Spoločnosť Google tieto informácie používa na vyhodnotenie využívania našej webovej stránky používateľom, na vytváranie správ o aktivitách webovej stránky, určených pre jej prevádzkovateľ a za účelom poskytovania ďalších služieb, spojených s používaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google poskytne tieto informácie a údaje tretím stranám v prípade, ak je tento postup ukotvený v právnych predpisoch alebo ak príslušná tretia strana tieto údaje pre spoločnosť Google spracúva na základe zmluvy. Takáto manipulácia s osobnými údajmi prebieha v anonymnej alebo pseudonymnej podobe. Pre bližšie informácie o tomto postupe kontaktujte priamo spoločnosť Google klinknite sem.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov pomocou používania súborov cookie je článok 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Použitie analyzačných súborov cookie slúži na zlepšovanie kvality a obsahov našej webovej stránky. Práve využitím analyzačných súborov cookie získavame informácie o využívaní našej webovej stránky a sme tak schopní neustále zlepšovať našu ponuku.
Analýza takto získaných informácií je súčasťou nášho oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov v zmysle článku 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.

Doba uloženia osobných údajov, možnosť odvolania súhlasu a ich vymazania

Súbory cookie sa ukladajú na počítači používateľa a jeho prostredníctvom sa potom prenášajú na našu webovú stránku. Používateľ má preto možnosť, použitie súborov cookie mať dokonale pod kontrolou. Akákoľvek zmena nastavení internetového prehliadača zo strany používateľa znamená dezaktiváciu alebo obmedzenie prenosu súborov cookie. V minulosti uložené súbory cookie môžu byť kedykoľvek vymazané. Výmaz je možný aj automaticky. V prípade, že súbory cookie v súvislosti s našou webovou stránku budú dezaktivované, nebude používateľ schopný využívať všetky funkcie našej webovej stránky v celkovom rozsahu.

Informačný leták - Opis a rozsah spracovania osobných údajov

Na našej internetovej stránke ponúkame možnosť prihlásenia na odber bezplatného informačného letáku (Newsletter). Pri prihlásení na odber informačného letáku nám budú komunikované údaje z prihlasovacieho formulára.
Okrem toho musí záujemca pri prihlasovaní uviesť nasledujúce údaje:

1. IP adresa domovského počítača
2. Dátum a čas registrácie

Záujemca o odber informačného letáku je pri prihlasovaní vyzvaný na vyjadrenie súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov a odkázaný na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Tieto údaje sa používajú výlučne na účely zasielania informačného letáku.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov po prihlásení používateľa na odber informačného letáku je v prípade existujúceho súhlasu používateľa článok 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR.

Účel spracúvania osobných údajov

Zisťovanie emailovej adresy používateľa slúži na doručenie informačného letáku.

Zisťovanie a zhromažďovanie ostatných osobných údajov v rámci prihlásenia na jeho odber slúžia zamedzeniu zneužitia poskytovaných služieb alebo použitej emailovej adresy.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú vymazané, akonáhle zanikne príčina a účel ich získavania. Emailová adresa používateľa bude archivovaná dovtedy, kým trvá odber informačného letáku.

Možnosti podávania námietok a likvidácie

Používateľ je oprávnený odber informačného letáku kedykoľvek zrušiť. Na to slúži špeciálne tlačidlo, integrované na webovej stránke priamo pod informačným letákom.

Registrácia - Opis a rozsah spracovania osobných údajov

Naša webová stránka ponúka používateľom možnosť registrácie, a to s udaním osobných údajov. Tieto údaje používateľ zaznamenáva do zašifrovaného formulára a následne sa zasielajú poskytovateľovi služby, ktorý ich archivuje. V rámci registračného procesu sa ukladajú nasledujúce osobné údaje:

1. Emailová adresa
2. Heslo
3. Oslovenie, meno a priezvisko

Okrem toho sa v momente registrácie ukladajú nasledujúce údaje:

1. IP adresa
2. Dátum a čas registrácie

V rámci registračného procesu je používateľ vyzvaný na vyjadrenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracovania osobných údajov je v prípade existencie súhlasu používateľa článok 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR.
Ak registrácia používateľa slúži na plnenie zmluvného vzťahu medzi príslušným používateľom a našou spoločnosťou alebo ak registrácia prebehla za účelom realizácie predzmluvných krokov, považujeme za dodatočný právny základ spracovania osobných údajov článok 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR.

Účel spracúvania osobných údajov

Registrácia používateľa slúži plneniu zmluvného vzťahu s používateľom alebo na realizáciu opatrení pred uzatvorením zmluvy.

Osobné údaje, potrebné na registráciu používateľa, slúžia na realizáciu objednávky v našom internetovom obchode.

Doba uchovávania osobných údajov  

Osobné údaje budú vymazané, akonáhle zanikne príčina a účel ich získavania.
V prípade registrácie používateľa kvôli plneniu zmluvného vzťahu alebo realizácie opatrení pred uzatvorením zmluvy je tento stav naplnený, ak osobné údaje používateľa už na plnenie zmluvného vzťahu nie sú potrebné. Nevyhnutnosť archivovania osobných údajov používateľa môže pretrvávať aj po ukončení plnenia zmluvného vzťahu, ak to vyžadujú zmluvné alebo zákonné záväzky.

Možnosti podávania námietok a likvidácie

Používateľ je oprávnený, svoju registráciu kedykoľvek odvolať alebo zrušiť. Takisto je oprávnený, archivované osobné údaje kedykoľvek zmeniť.
Odvolanie alebo zrušenie súhlasu zasielajte mailom na info@volvozone.eu

Ak sú osobné údaje používateľa nevyhnutné kvôli plneniu zmluvného vzťahu alebo realizáciu opatrení pred uzatvorením zmluvy, je predčasné vymazanie údajov možné iba v prípade, ak tento krok nie je v rozpore so zmluvnými alebo zákonnými záväzkami, vzťahujúcimi sa na vymazanie.

Kontaktný formulár a mailový kontakt

Opis a rozsah spracovania osobných údajov

Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môže používateľ využiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak používateľ využije túto možnosť, budú jeho osobné údaje, ktoré nám poskytol v rámci formuláru na zadávanie údajov na displeji, zhromažďované a archivované. Ide o nasledujúce údaje:

1. E-mail
2. Telefón
3. Identifikačné číslo vozidla VIN
V momente odoslania správy sa okrem toho ukladajú nasledujúce osobné údaje:

1. IP adresa
2. Dátum a čas registrácie

Používateľ je pri prihlasovaní vyzvaný na vyjadrenie súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov a odkázaný na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Okrem toho je možné kontaktovať nás aj prostredníctvom poskytnutej emailovej adresy. V tomto prípade budú osobné údaje používateľa, ktoré nám poskytol prostredníctvom emailovej komunikácie, uložené.

Osobné údaje budú použité výlučne na spracúvanie konverzácie s používateľom.

Pri spracúvaní požiadaviek našich zákazníkov využívame helpdeskový system SmartSupp; je to zákaznícka servisná platforma, takzvaný live chat. https://www.smartsupp.com. Potrebné údaje, ako meno a emailová adresa sa sústreďujú na našej webovej stránke a slúžia nato, aby sme boli schopní pokryť a zodpovedať informačné požiadavky používateľov.

Práva dotknutej osoby

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky práva dotknutých osôb, vychádzajúc pritom z ustanovení nariadenia GDPR. Práva, ktoré v súvislosti s vlastnou webovou stránkou nie sú podstatné, nemusia byť uvedené v tomto zozname. Tento zoznam je teda možné i skrátiť.
Ak niektorý subjekt spracúva osobné údaje používateľa, je tento v zmysle nariadenia GDPR dotknutou osobou a ako taká je voči zodpovedajúcemu subjektu oprávnená požadovať splnenie nižšie uvedených práv:

Právo na informácie

Používateľ má právo požiadať zodpovedajúci subjekt o potvrdenie, či naša spoločnosť spracúva osobné údaje, týkajúce sa jeho osoby.
V prípade, že naša spoločnosť spracúva osobné údaje používateľa, je tento oprávnený od zodpovedajúceho subjektu požadovať nasledujúce informácie:

1. účel spracúvania osobných údajov;

2. kategórie dotknutých osobných údajov;

3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;

4. predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak nie je možné túto dobu presne konkretizovať, kritériá na jej presné určenie;

5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov, týkajúcich sa dotknutej osoby, práva obmedzenia spracúvania prostredníctvom zodpovedajúceho subjektu alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

6. existencia práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu;

7. všetky prístupné informácie o pôvode a zdroji osobných údajov, ak tieto neboli získané priamo od dotknutej osoby;

8. existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania v zmysle článku 22, odsek 1 a 4 nariadenia GDPR a - aspoň v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Používateľ má právo na to, aby zodpovedajúci subjekt opravil a/alebo doplnil neúplné osobné údaje, týkajúce sa jeho osoby. Zodpovedajúci subjekt musí prípadnú opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov vykonať bez zbytočného odkladu.

Právo na obmedzenie rozsahu spracúvania

Používateľ má po splnení nasledujúcich predpokladov právo na to, aby zodpovedajúci subjekt obmedzil spracúvanie osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby:

1. ak používateľ napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho zodpovedajúcemu subjektu overiť správnosť osobných údajov;

2. ak je spracúvanie protizákonné a používateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;

3. ak zodpovedajúci subjekt už osobné údaje nepotrebuje ďalej na účely spracúvania, ale používateľ ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

4. ak používateľ namietal voči spracúvaniu osobných údajov v zmysle článku 21, odsek 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane zodpovedajúceho subjektu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi používateľa.

Ak bolo spracúvanie osobných údajov používateľa obmedzené, môžu sa takéto osobné údaje spracúvať, s výnimkou uchovávania, výlučne so súhlasom používateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého z jej členských štátov.
V prípade dosiahnutia obmedzenia rozsahu spracúvania v zmysle vyššie uvedených podmienok, bude používateľ zodpovedajúcim subjektom informovaný pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na vymazanie

Povinnosť vymazania

Používateľ môže od zodpovedajúceho subjektu požadovať, aby osobné údaje, týkajúce sa jeho osoby, boli bez zbytočného odkladu vymazané a zodpovedajúci subjekt je povinný dotknuté osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

1. Osobné údaje, týkajúce sa používateľa, už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.

2. Používateľ odvolá svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie uskutočňuje, podľa článku 6, odsek 1, písmeno a) alebo podľa článku 9, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR a zároveň neexistuje iný právny základ ich spracúvania.

3. Používateľ podal námietku proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21, odsek 1, písmeno a) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo používateľ podal námietku proti spracúvaniu osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, podľa článku 21, odsek 2 nariadenia GDPR.

4. Osobné údaje používateľa boli spracúvané nezákonne.

5. Osobné údaje používateľa musia byť vymazané z dôvodu, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva príslušného členského štátu, ktorému zodpovedajúci subjekt podlieha.

6. Osobné údaje používateľa boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8, odsek 1 nariadenia GDPR.

Informovanie tretích strán

Ak zodpovedajúci subjekt zverejnil osobné údaje používateľa a podľa článku 17, odsek 1 nariadenia GDPR je povinný tieto údaje vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby informoval zodpovedajúce subjekty, ktoré vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba (používateľ) ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Výnimky

Právo na vymazanie neplatí v prípade, že spracovanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom

1. uplatnenia práva na slobodu prejavu a na informácie;

 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práca jej členského štátu, ktorému podlieha zodpovedajúci subjekt, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola zverená zodpovedajúcemu subjektu;

3. Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9, odsek 2, písmeno h) a i), ako aj podľa článku 9, odsek 3 nariadenia GDPR;

4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89, odsek 1 nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené pod písmenom (3) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na informovanie

Ak používateľ požiadal zodpovedajúci subjekt o opravu, vymazanie osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, alebo obmedzenie rozsahu ich spracúvania, je zodpovedajúci subjekt povinný každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
Používateľ má právo na to, aby ho zodpovedajúci subjekt o týchto príjemcoch.

Právo na prenosnosť údajov

Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby a ktoré poskytol zodpovedajúcemu subjektu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Používateľ má okrem toho právo na prenos týchto údajov ďalšiemu zodpovedajúcemu subjektu bez toho, aby mu zodpovedajúci subjekt, ktorému tieto osobné údaje bili poskytnuté ako prvému, akýmkoľvek spôsobom bránil, ak:

1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR alebo podľa článku 9, odsek 2, písmeno a) nariadenia GDPR alebo na vzájomnej zmluve medzi zodpovedajúcim subjektom a používateľom podľa článku 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR a

2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Používateľ má pri uplatňovaní tohto práva navyše právo na prenos osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, priamo od jedného zodpovedajúceho subjektu druhému zodpovedajúcemu subjektu, pokiaľ je to technicky realizovateľné. Slobody a práva iných osôb nesmú byť uplatňovaním tohto práva akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo nepriaznivo ovplyvnené.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola zverená zodpovedajúcemu subjektu.

Právo namietať

Používateľ má právo proti spracúvaniu osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, spracúvaných na základe článku 6, odsek 1, písmeno e) alebo f) nariadenia GDPR, kedykoľvek podať námietku z dôvodov, týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie; to platí aj v prípade podania námietky proti profilovaniu, založenému na vyššie uvedených ustanoveniach.
Zodpovedajúci subjekt nesmie ďalej spracúvať osobné údaje používateľa, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami používateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa osobné údaje používateľa spracúvajú na účely priameho marketingu, má používateľ právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, na účely takéhoto marketingu; toto sa vzťahuje aj na profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Ak používateľ namieta proti spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu, nesmú byť jeho osobné údaje na takéto účely spracúvané.
Používateľ má v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti možnosť- a to bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES - uplatňovať svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií.

Právo na odvolanie súhlasu so zhromažďovaním, spracúvaním a ukladaním osobných údajov

Používateľ má právo svoj súhlas so zhromažďovaním, spracúvaním a ukladaním osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, kedykoľvek zrušiť alebo odvolať. Odvolanie súhlasu so zhromažďovaním, spracúvaním a ukladaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Používateľ má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, týkajúce sa jeho osoby alebo ho podobne významne ovplyvňujú. Vyššie uvedené neplatí, ak je rozhodnutie

1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi používateľom a zodpovedajúcim subjektom,

2. povolené právom Únie alebo právom jej členského štátu, ktorému zodpovedajúci subjekt podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia, zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov používateľa, alebo

3. založené na výslovnom súhlase používateľa.

Takéto rozhodnutia sa však nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov, uvedených v článku 9, odsek 1 nariadenia GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje ustanovenie článku 9, odsek 2, písmeno a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov používateľa.

V prípadoch uvedených v bodoch 1. a 3. je zodpovedajúci subjekt povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov používateľa, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany zodpovedajúceho subjektu, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť príslušné rozhodnutie.

Právo na sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každý používateľ právo podať sťažnosť dozornému orgánu, predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, je v rozpore s nariadením GDPR.

Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o postupe a výsledku sťažnosti, vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 nariadenia GDPR.